Lời bài hát Hắc Nguyệt Quang / 黑月光 (Trường Nguyệt Tẫn Minh OST)

Ca sĩ: Trương Bích Thần (Zhang Bi Chen) , Mao Bất Dịch (Mao Bu Yi)
Fánxīn shì tái móu jiān hūrán yuè shàng quē
Hóngchén shì huā sānqiān dàxuě língluò de yǎn
Cèyǐn shì suì yǔn shí huáibào yī zhǐ húdié
Wù dé shì zhuó shuǐ lǐ bǎ huíyì xǐ yībiàn

Cóngcǐ bù xiāng jiàn
Wǒ jiànguò ruǎn yǔ kāiguò de huā
Yǎn suān dào shuō mènghuà
Qíngsī pān jǐ quān yì suì wū wǎ

Yī bào wújìn de hòupà
Wǒ jìng nǐ wàn qiān shíguāng zǒumǎ
Dǔxìnguò yīshùn bèi ài a
Sī qùle mǎn shēn yā yǔ gū shā

Qiánchéng rú yuèguāng wúxiá
Fúshēng xiǎo huànmèng dà
Bù fù ba
Liúlèi shì yānhuǒ shì wěn luònàn de xiān

Líbié shì yī cā jiān xiāngsī wú rén fèngquàn
Yào bùshì shuōle huǎng qīngyì tí dào yǒngyuǎn
Zěn huì yǒu bēiwén lǐ nàme duō wèi wánjié
Rén de xīnxīnniànniàn

Wǒ jiànguò ruǎn yǔ kāiguò de huā
Yǎn suān dào shuō mènghuà
Qíngsī pān jǐ quān yì suì wū wǎ
Yī bào yǒu wújìn de hòupà

Wǒ jìng nǐ wàn qiān shíguāng zǒumǎ
Dǔxìnguò yīshùn bèi ài a
Sī qùle mǎn shēn yā yǔ gū shā
Qiánchéng rú yuèguāng wúxiá

Nǐ tīng nà yī hū yī xī de huā
Rútóng zhòngshēng fánhuá
Wúlùn zǒu duōjiǔ xīng chén fēngshā
Nà yuèguāng yú wǒ shì kǎijiǎ

Wǒ jìng nǐ lái shí dàizhe shāngbā
Yě shìzhe wēnróu huó yīxià
Sī qùle mǎn shēn yā yǔ gū shā

Bǎ hènguò de zhòng ài a
Fúshēng xiǎo huànmèng dà
Bù fù ba

Lời bài hát khác bởi Trương Bích Thần (Zhang Bi Chen) Mao Bất Dịch (Mao Bu Yi)