Lời bài hát được hát bởi Lâm Tử Tường / George Lam / 林子祥