Tên thật: Journey
Ngày sinh: 1973 - Quốc gia: United States
Công ty đại diện: Sanctuary Records Group
Nhóm được thành lập năm 1973 với các thành viên hiện tại của nhóm:-Neal Schon-Ross Valory-Jonathan Cain-Deen Castronovo-Arnel Pineda