Lời bài hát Nữ Trung Tùng Phận - Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ-Toà Thánh Tây Ninh-Thánh Thất Hóc Môn-TpHCM

Ca sĩ: Bích Phương Album: Cao Đài Tây Ninh Sáng tác: Tiên nương Đoàn Thị Điểm
Nữ Trung Tùng Phận là một tác phẩm độc nhứt vô nhị trong kho tàng văn chương Việt Nam, vì nó không do một con người bằng xương bằng thịt nơi cõi phàm trần sáng tác, mà do một Đấng Nữ Tiên nơi Thượng giới dùng huyền diệu Tiên gia trong Đạo Cao Đài giáng cơ viết ra. Đấng Nữ Tiên đó là Nữ sĩ Đoàn Thị Điểm mà chơn linh là một Nữ Tiên nơi Diêu Trì Cung.
Bài thơ gồm 1401 câu song thất lục bát.
Tham khảo: http://caodaism.org/ CaoDaiTuDien/n/n5-01 1.htm

Dụ văn hóa trau tria nữ phách,
Lấy kinh luân thúc thách quần hồng.
Gươm thư giúp sức gươm hùng,
Điểm tô nghiệp cả con Rồng cháu Tiên.

Bởi rẻ rúng thuyền quyên thiếu học,
Dầu chí thân tơ tóc cũng khi.
Tinh thần cao thấp nhờ thi,
Dục tài nữ sĩ sánh bì cùng nam.

Xem toàn bộ: https://docs.google. com/document/d/1u3fg LF2zXRSa8hEybePCslff eUrxFiVfUljAqP81XSc/ edit