Lời bài hát Người Thay Thế

Ca sĩ: Loren Kid Album: đang cập nhật Sáng tác: Đang cập nhật
luk dau den vs nkau mjnk ko co tjnk kam? j ka?
a tu ngkj tjnk toj dau kkj hjnk pog e con ng` ta
vj tkuk su de ma noj a vs e ckj la ng` tkay tke
de wen ng` kja hay ta wen nkau cko ze
zuj 3 tkag/ troj wa tjnk kam mjnk tkem man ma
e luon tot vs a ngke nku~g loj kan zan va
log tjn a nkju tkem tka log? wa nkju dem
vj tke ckjnk vj tke e da kkak/ dj nkju hon
a ko^/ gju tat ka vj kkoag kack ngay` kang` lon
kam? tkay xa va dan xa jog nku e dag dua gjon
tkoj jan pen nkau yt/ dj
va doj kkj la ko co/ ckj vj ko yck kj jo` tjnk kam? pay trog jo/
luon lo` zat mog mank vj su tkay doj
pay jo mun/ e pen kank tkat su zat kko noj
dank jm lag va kau` mog ckj la jac mo
1' saj lam ma pay jo a pkaj doj

tkoj jan troj wa nam tay da ko tke gju ckat
vay tkj tkkoj puog zac mo moh mank
laj nkjn e zan puok dj ve pkia pen aj kja
jot le ko tke nao zoj trog a
taj vj s? pan tam den ko noj za ,
co jau ckj
de hnay con dau kja ckj tkem wan tkat
( co gang cke jau njem dau )
den vs nkau
= tat ka? njem tyn
tke ma jo , tjnk kat tkuk = su zoj lua
ko kan aj noj a kug pjt mjnk da ckja tay
hank dog kua e du ckug mjnk nay tjnk kja pay
dug vay !!!!
e vs no/ ckj la pan tkuj
nkug kjck pan? nay den hnay no het han zuj
e dug saj nua!!!!!!!!!!!!
a da po? wa nkju` lan e dug pao` ckua
co gang lam j kkj ckjnk e da pjt saj laj kon` kaj~
vay tkuj xem paj nay la kj? njem ta kon laj!!!!!!!!!
ckon maj pog hjnk va xem nku da dank mat
o^m laj moj tjnk day dau don va xjn kat tat ka?
nkkug looj hua ng` zan zoj a tyn nkat
vj ckj vaj ngay nua tkoj e da toj ngay` sjnk nkat

a tkat ko ngo mon/ wa` a ckuan pj
tkay vj pat ngo zo tkank paj hat ckja lj
se ko cko , se ko doj a se wuyet djnk za dj
va 1 lan nay nua tkuj a cko pkep