Lời bài hát Kiyomi Song

Ca sĩ: Hari
Hân dăm pa chi nê wa cư đô nư tô la níc cô níc cô
Hà đưn nhô xa rang bai đô xọc xì la níc cô là níc cô
Là ki húc ca níc ki hoài đồ tung da xúc kê chô dồ
Xà hưn đa hôn đa nê va đa cư chi ăng cí ồ YEAH!
Y cô ỳ lúc kì zô mì
Y tô gi lúc kì zô mì
Tăng cô ghi bảo lúc kì zô mì kì kì zô mì kì kì zô mì
Tang tang ghi bảo lúc kì zô mì
U tô ghi ổ lúc kì zô mì
U tô zi ổ lúc chụt chụt chụt chụt chụt chụt kì zô mì la KI ZÔMIII!!!!!!!