Lời bài hát Gime Gime Gime

Ca sĩ: ABBA
KARAOKE/English_2/ Abba - Gimme! Gimme! Gimme! - Lyrics
Đề đọc đuợc lời hát của những bài Karaoke, bạn sẽ có thể cần cài vào máy những bộ phông (Fonts) đặc biệt cho ngôn ngũ của bài Karaoke. Những lời Karaoke hiện lên trang Karaoke này sẽ có thể bị mất đi vài dấu họac hiện lên sai, nhưng một khi cài vào may bạn và dùng với phần mềm Karaoke di theo với bộ phông thì tất cả sẽ được ổn.

Half past twelve
And I'm watching the late show
in my flat all alone
How I hate to spend the evening on my own
Autumn winds
Blowing outside the window
as I look around the room
And it makes me so depressed to see the phone
There's not a soul out there
No one to hear my prayer

Gimme gimme gimme a man after midnight
Won't somebody help me
chase these shadows away
Gimme gimme gimme a man after midnight
Take me through the darkness
to the break of the day

Movie stars
Find the end of the rainbow,
with that fortune to win
It's so different from the world I'm living in
Tired of T.V.
I open the window and I gaze into the night
But there's nothing there to see,
no one in sight
There's not a soul out there
No one to hear my prayer

Gimme gimme gimme a man after midnight
Won't somebody help me
chase these shadows away
Gimme gimme gimme a man after midnight
Take me through the darkness
to the break of the day

Gimme gimme gimme a man after midnight...
Gimme gimme gimme a man after midnight...

There's not a soul out there
No one to hear my prayer

Gimme gimme gimme a man after midnight
Won't somebody help me
chase these shadows away
Gimme gimme gimme a man after midnight
Take me through the darkness
to the break of the day
Gimme gimme gimme a man after midnight
Won't somebody help me
chase these shadows away
Gimme gimme gimme a man after midnight
Take me through the darkness
to the break of the day