Lời bài hát được hát bởi Vệ Lan / Janice Vidal / 卫兰