Lời bài hát được hát bởi Tốp ca phòng giáo dục Phú Lương