Lời bài hát được hát bởi Teresa Teng - Đặng Lệ Quân