Lời bài hát được hát bởi T.C.D ft Kpin n' Phuc Lemon n' Joony Poo