Lời bài hát được hát bởi Sex and the City Men's Choir