Lời bài hát được hát bởi Sammul Chan - Trần Kiện Phong