Lời bài hát được hát bởi Phương Diễm Hạnh - Tâm Đoan