Lời bài hát được hát bởi Phi Luân Hải / Fahrenheit / 飛輪海