Lời bài hát được hát bởi Nguyên MInh ( M.Diddy) ; Lê Chí Trung