Lời bài hát được hát bởi Nghệ Sĩ Trịnh Hoàng Thái Tuấn