Lời bài hát được hát bởi Minh Vương - Thanh Kim Huệ