Lời bài hát được hát bởi Mary Costa & Bill Shirley