Lời bài hát được hát bởi Lý Diệu Linh - Đào Phi Dương