Tên thật: Living Colour
Ngày sinh: 1984 - Quốc gia: United States
Công ty đại diện: Epic Records