Lời bài hát được hát bởi Lâm Hạo Uy / 林浩威 _ 阿弟 / A Đệ