Lời bài hát được hát bởi Joo Won (주원)_ Lee Jung Hyun (이정현)