Lời bài hát được hát bởi Huỳnh Khải Cần


Tên thật: Huỳnh Khải Cần
Ngày sinh: 18/11 - Quốc gia: China
Tên Tiếng Hoa: 黄凯芹
Tên Tiếng Anh: Chris Wong