Lời bài hát được hát bởi Hồ Quỳnh Hương - Lê Trung Cương