Tên thật: Peter René Cipiriano Baumann
Ngày sinh: 05/01 - Quốc gia: Switzerland
Công ty đại diện: Bertelsmann Music Group Records