Lời bài hát được hát bởi Đào Phi Dương - Lâm Vũ - Quách Tuấn Du