Lời bài hát được hát bởi Đặng Lệ Quân / Teresa Teng / 邓丽君