Lời bài hát được hát bởi Chung Gia Hân - Linda Chung - 钟嘉欣