Lời bài hát được hát bởi Chung Gia Hân / Linda Chung / 鍾嘉欣