Lời bài hát Day By Day chế- T-Ara

Ca sĩ: T-Ara

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa '''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''
dddddddddddddd d