Lời bài hát được hát bởi Vân Quang Long

Vân Quang Long