Lời bài hát được hát bởi Nguyễn Tân Đạt

Nguyễn Tân Đạt