Lời bài hát được hát bởi Nguyễn Hồng Thuận

Nguyễn Hồng Thuận