Lời bài hát được hát bởi Ngô Huy Đồng

Ngô Huy Đồng