Lời bài hát được hát bởi Ngô Duy Khiêm

Ngô Duy Khiêm