Lời bài hát được hát bởi Hoàng Nghi Lâm

Hoàng Nghi Lâm