Lời bài hát được hát bởi Đoàn Việt Phương

Đoàn Việt Phương