Lời bài hát được hát bởi Đinh Mạnh Ninh

Đinh Mạnh Ninh