Lời bài hát được hát bởi Đào Trọng Thịnh

Đào Trọng Thịnh