Lời bài hát được hát bởi Châu Chí Hào

Châu Chí Hào